Badanie trzeźwości pracowników

Od 21 lutego 2023 pracodawcy mają możliwość w szczególnych przypadkach przeprowadzać kontrole trzeźwości pracowników.

Aby móc badać pracowników pod kątem trzeźwości należy spełnić kilka warunków:

 • wprowadzić badanie trzeźwości ustalając grupy pracowników podlegające badaniu, rodzaj wykorzystywanego urządzenia oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli – poprzez umieszczenie stosownych zapisów w regulaminie pracy lub obwieszczeniu
 • poinformować grupy pracowników podlegające badaniu co najmniej 2 tygodnie przed pierwszym badaniem
 • posiadać urządzenia odpowiednio skalibrowane lub wywzorcowane.

Należy pamiętać, że kontrola trzeźwości możliwa jest jedynie jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia a sposób jej przeprowadzenia  nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania okaże się że pracownik jest w stanie po użyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwości, pracodawca przechowuje informacje o dacie, godzinie i minucie badania przez okres roku. Okres ten ulega przedłużeniu, jeśli wynikiem badania jest postępowanie prowadzone na podstawie prawa (czyli postępowanie mandatowe, sądowe itp.) – do dnia prawomocnego zakończenia postępowania.

Skutkiem wykrycia alkoholu w organizmie pracownika jest oczywiście odmowa dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Jednocześnie pracodawca ma prawo do zastosowania kary upomnienia, nagany lub kary pieniężnej. Informacje o zastosowaniu kar są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi kar.

Pracownik ma prawo do zakwestionować badanie przeprowadzone przez pracodawcę i żądać przeprowadzenia badania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego – czyli najpewniej Policję. Organ przeprowadza badanie alkomatem lub – w przypadku odmowy lub niemożności przeprowadzenia badania – kieruje na obowiązkowe badanie krwi/moczu.

Co istotne, w przypadku gdy badanie nie potwierdzi podejrzeń pracodawcy w stosunku do pracownika, czas nieprzepracowany a poświęcony na badania jest traktowany jak czas pracy, z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia przez pracownika.

UWAGA: powyższe zasady dotyczą także badania pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

UWAGA 2: powyższe zasady dotyczą także współpracy B2B, co oznacza że badaniu może być poddawany kontrahent pracodawcy.

Podstawa prawna: Kodeks Pracy, art 211c i następne

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)