Nadchodzą zmiany w ZUS i ubezpieczeniach

Na biurku prezydenta czeka na podpis ustawa o zmianach w ZUS, ubezpieczeniach społecznych, rentach i emeryturach. Oto najważniejsze zmiany jakie nas czekają

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich i komandytowych będą obowiązkowo objęci ubezpieczeniami społecznymi od dnia wpisania spółki do KRS lub nabycia udziałów do dnia wykreślenia lub zbycia udziałów;

Znika zapis o „wypadaniu” z ubezpieczenia chorobowego w przypadku nieopłacenia składki w terminie;

Odsetek od składek nie nalicza się, jeśli ich wartość nie przekracza 1% minimalnego wynagrodzenia (28zł w 2021 roku);

Nieopłacone składki podlegają potrąceniu ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

Wznowienie działalności nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego, jeśli takie istniało przed zawieszeniem;

Doprecyzowano, że za płatników zwolnionych ze składania deklaracji rozliczeniowych takie deklaracje składa ZUS;

Będzie istniała możliwość przesyłania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych „za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład”, czyli BEZ wykorzystania Płatnika;

Będzie możliwość podpisywania takich dokumentów profilem zaufanym;

Od 1 stycznia 2023 każdy płatnik składek będzie miał obowiązek zakładania profilu na PUE oraz podania do ZUS adresu email. Brakujące profile ZUS założy do 31 stycznia 2023;

Korekty deklaracji będzie można robić jedynie w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin zapłaty składek. Po tym terminie naliczenie i zaewidencjonowanie składek tylko po wyroku sądu;

W ramach czynności ZUS może wzywać świadków oraz płatników składek na zeznania;

Znika zapis powodujący niekorzystne naliczenie emerytury w czerwcu danego roku;

Świadczenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą będą wstrzymane do czasu spłaty ewentualnego zadłużenia przedsiębiorcy, większego niż 1% wynagrodzenia minimalnego (28zł w 2021 roku). W przypadku niespłacenia zadłużenia w ciągu 6 miesięcy, prawo do świadczeń przepada;

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje przez max 91 dni – z wyjątkiem ciąży i gruźlicy;

Do okresu zasiłkowego (zazwyczaj 182 dni) wlicza się wszystkie poprzednie okresy choroby, niezależnie czy tej samej czy innej, jeśli przerwa była krótsza niż 60 dni;

Zasiłek za czas pobytu w szpitalu wzrasta z 70 do 80% podstawy wymiaru;

ZUS wypłacać będzie zasiłki w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku, a nie od złożenia kompletu dokumentów.

Ustawę można znaleźć na stronach Sejmu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1188

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl