Polski Ład – wykaz najważniejszych zmian

Poniższa lista została stworzona na podstawie lektury projektu ustawy. Nie jest kompletna. Należy ją traktować jako zbiór przemyśleń piszącego, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że stanie się ona obowiązującym prawem.

[zaktualizowano: 28 lipca 2021]

 1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 poprzez podniesienie do 5100zł kwoty zmniejszającej podatek.
 2. Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków w roku, w którym zawarli związek małżeński.
 3. Możliwość wspólnego rozliczenia rodzica z dzieckiem, o ile dochody dziecka nie przekroczą kwoty ilorazu kwoty zmniejszające podatek (525,12zł) i stawki podatkowej (17%), czyli kwoty 3088,941176470588zł
 4. Wykreślono wybór opodatkowania dochodów z najmu przez jednego z małżonków, gdyż najem będzie zawsze rozliczany w postaci ryczałtu.
 5. Wykreślono możliwość wyboru Karty Podatkowej.
 6. Sprzedaż majątku wykupionego z leasingu prywatnie jest przychodem (jak w wypadku sprzedaży wycofanego z DG środka trwałego)
 7. Zmienia się definicja samochodu służbowego wykorzystywanego do celów prywatnych. Stawka nieodpłatnego świadczenia zależna będzie od mocy silnika a nie pojemności. Dołożono samochody elektryczne. Dla większości oznacza to większy podatek.
 8. Rozszerzono „działalność wykonywaną osobiście” o „przychody z udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 9. Przychodem z działalności jest wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie, w wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 10. Do ulgi mieszkaniowej oficjalnie dodano wydatki na spłatę kredytów lub odsetek zaciągniętych w związku ze zbywaną nieruchomością.
 11. Konsument ma obowiązek płacić przedsiębiorcy przelewem gdy wartość transakcji gospodarczej przekracza 20.000zł. Przyjęcie gotówki przez przedsiębiorcę generuje u niego przychód (dodatkowy)
 12. Limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców zmniejszono z 15.000 do 8.000zł
 13. Nie można będzie amortyzować lokali mieszkalnych służących prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo takie składniki majątkowe nie będą podlegały wpisowi do ewidencji środków trwałych.
 14. Wartość początkowa używanych środków trwałych to cena nabycia, nie wyższa niż wartość rynkowa.
 15. Wypłaty i składki ZUS osób zatrudnionych nielegalnie nie są kosztem uzyskania przychodu. Zaniżone składki ZUS (np. od nieujawnionego wynagrodzenia) finansują płatnicy składek, także w części za ubezpieczonego.
 16. Uchylono zapis: „Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego”
 17. Duża zmiana w cenach transferowych
 18. Dużo zmian w kwestii nabywania udziałów lub prawa do udziału
 19. Podmioty prowadzące KPiR, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić te księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać, do urzędu skarbowego te księgi i ewidencję: wg stanu na koniec każdego miesiąca/kwartału, do 20 dnia miesiąca i po zakończeniu roku, w terminie do dnia złożenia zeznania (obowiązywać ma od 2023 roku)
 20. Dla pracowników zarabiających między 68412 a 133692zł rocznie będzie stosowana dodatkowa „ulga” – dodatnia lub ujemna, wyliczana dość dziwnym wzorem.
 21. Do ulgi rehabilitacyjnej będzie można wliczyć zakup pieluchomajtek. Wow!
 22. Nowa skala podatkowa: pierwszy próg kończy się na 120.000zł
 23. Usunięto art. 27b – odliczenie od podatku dochodowego składki zdrowotnej
 24. Ulga abolicyjna jest limitowana do kwoty 1 360 zł.
 25. Wartość wynajmu rzeczy i świadczenia usług spółce nie stanowi kosztu w spółce, o ile cena odbiega od rynkowej
 26. Umowa powołania członka zarządu jest tytułem do ubezpieczeń zdrowotnych
 27. Nadpłata składek może być zwrócona wyłącznie na wniosek składany elektronicznie do dnia złożenia zeznania podatkowego. Potem przepada.
 28. Na ewentualne korekty miesięczne jest 2 miesiące
 29. Dochód za dany miesiąc trzeba będzie znać do 10 lub 15 dnia miesiąca, żeby poprawnie policzyć składkę zdrowotną.
 30. Ryczałt – zmienione stawki dla lekarzy (14%) i informatyków (12%)
 31. Ryczałtowcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 1/3 ryczałtu (wzrost o 33%)
 32. Wprowadzono instytucję „nabycia sprawdzającego” – częściej będziemy mieć akcje “mechanika z Białegostoku”
 33. Wprowadzono definicję „grupy VAT”, która ma własny NIP i własne deklaracje, a sprzedaż pomiędzy członkami grupy jest NP
 34. Zmieniono definicję wolnego zawodu
 35. Abolicja dla ujawniających dochody – podatek 8% plus opłata za wniosek 1% [zaktualizowano: 28 lipca 2021]

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl