Praca zdalna – nowe uregulowania w Kodeksie Pracy

DEFINICJA pracy zdalnej

Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Należy zauważyć, że to pracownik wskazuje miejsce, w którym będzie wykonywał pracę zdalną, jednak ma obowiązek uzgodnienia tego miejsca z pracodawcą. W szczególnych sytuacjach (np. niezachowania norm BHP) pracodawca ma prawo odmówić pracy zdalnej w danym miejscu.

Praca zdalna za obopólną zgodą

Pracodawca i pracownik mogą w każdym momencie trwania stosunku pracy uzgodnić warunki pracy zdalnej. Uzgodnienie to może zostać dokonane w momencie podpisywania umowy o pracę lub w dowolnym innym (późniejszym) momencie. W szczególności na wniosek pracownika może dojść do uzgodnień w tym zakresie.

Ustawa nie zawiera wniosku o uzgodnienie pracy zdalnej, zatem wystarczy krótka, pisemna prośba, skierowana do pracodawcy.

W przypadku obopólnej zgody praca zdalna może być wykonywana w pełnym zakresie, jak też hybrydowo, czyli częściowo zdalnie a częściowo w siedzibie pracodawcy.

Co ważne, złożenie przez pracownika wniosku o pracę zdalną nie może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy.

Praca zdalna na polecenie

W określonych przypadkach pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną. Ustawa mówi, że może się to stać w przypadku:

– obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,

– w którym z powodu siły wyższej (np. pożar lub zalanie zakładu pracy) zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie będzie czasowo możliwe.

Praca zdalna może się odbywać, o ile pracownik oświadczy, że posiada warunki do jej świadczenia.

Polecenie pracy zdalnej pracodawca może cofnąć z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Praca zdalna okazjonalna

Pracownik będzie miał prawo do złożenia do pracodawcy wniosku o wykonywanie pracy zdalnej w wymiarze 24 dni kalendarzowych w roku. Pracodawcy przysługuje prawo odmowy zaakceptowania wniosku.

W przypadku pracy okazjonalnej nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej, takie jak obowiązek zapewnienia odpowiednich narzędzi do pracy (np. komputera). Pracownik starający się o pracę zdalną będzie musiał zadbać o nie we własnym zakresie.

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Zasady pracy zdalnej powinny zostać zapisane w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę i zakładową organizację związkową. W przypadku braku związków zawodowych konsultacje mogą się odbywać z przedstawicielami pracowników.

Jeśli nie udaje się wypracować porozumienia w ciągu 30 dni, zasady określa pracodawca w regulaminie.

Do czasu ustalenia zasad pracy zdalnej może się ona odbywać jedynie na wniosek pracownika, na zasadach uzgodnionych z pracodawcą.

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Pracodawca co do zasady nie może odmówić prawa do pracy zdalnej następującym pracownikom:

 • Pracownicom w ciąży
 • Pracownikom wychowującym dziecko do 4 roku życia
 • Pracownikom sprawującym opiekę nad inną bliską osobą, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności

Kiedy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej jeśli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj lub organizację pracy. O przyczynie odmowy (a nie jedynie samym fakcie) pracodawca musi poinformować wnioskującego pracownika w terminie 7 dni od złożenia przez niego wniosku.

Kiedy pracodawca nie może skierować pracownika do pracy zdalnej?

Zakaz taki dotyczy prac szczególnie niebezpiecznych; takich, w których dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych oraz takich, w których używane są substancje szkodliwe dla zdrowia.

Na czym polega zapewnienie materiałów i narzędzi?

Ustawa definiuje dwie możliwości.

Pierwsza polega na tym, że pracodawca wyposaża pracownika we wszystkie niezbędne narzędzia i materiały służące do wykonywania pracy. Pracodawca ma też obowiązek zainstalowania i serwisowania tych urządzeń oraz zapewnienia pracownikowi odpowiednich szkoleń, niezbędnych do wykonywania tej pracy.

Druga możliwość polega na tym, że pracownik wykorzystuje własne narzędzia i materiały – pod warunkiem, że obie strony się na to godzą – a pracodawca pokrywa koszty ich użycia. Kwoty związane z użyciem tych narzędzi powinny zostać określone w regulaminie.

Należy pamiętać, że zwrot kosztów powinien obejmować planowane zużycie narzędzi oraz energię elektryczną.

Wycofanie się z pracy zdalnej

Obu stronom stosunku pracy przysługuje prawo do zakończenia pracy zdalnej i powrotu do tradycyjnej formy pracy. Termin powrotu do pracy stacjonarnej uzgadniają pracodawca i pracownik, a jeżeli porozumienie to nie nastąpi, powrót do stacjonarnej pracy następuje po 30 dniach od złożenia przez którąkolwiek ze stron wniosku w tej sprawie.

Zapewnienie BHP oraz kontrole

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zdalnej spoczywa na pracowniku. Szkolenia wstępne pracowników biurowych mogą odbywać się zdalnie, jednak każdy pracownik podlega okresowym szkoleniom z zakresu BHP.

Pracodawca posiada też obowiązek opracowania oceny ryzyka zawodowego dla grup stanowisk pracy zdalnej oraz sporządzenia informacji zawierającej zasady bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej i zapoznania z nią pracownika.

Pracodawcy przysługuje prawo kontroli pracy zdalnej pracownika oraz kontroli warunków BHP. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)