GeniuszPRO – doradztwo podatkowe

Promocja!

360,00 19800,00  netto (+ VAT)

Abonament na usługi Doradztwa Podatkowego

Kup w abonamencie TubaPay za 40,00  miesięcznie
SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Jesteś Biurem Rachunkowym i szukasz wsparcia w bieżących problemach podatkowych? Kup abonament na usługi Doradztwa Podatkowego i nie przejmuj się brakiem wiedzy. Każdego miesiąca będziesz mógł zadać dowolną liczbę pytań, na które odpowiedzi zmieszczą się w wykupionym czasie. W przypadku przekroczenia limitu będziesz mieć możliwość zakupu usług na super preferencyjnych warunkach.

Dokładny opis zawartości pakietów znajduje się tu:

Doradztwo podatkowe

Wyciąg z umowy:

Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności doradztwa podatkowego oraz innych czynności objętych
ustawą o doradztwie podatkowym.

Czynności doradztwa Doradca wykonywać będzie poprzez kontakty osobiste w Kancelarii Doradcy, wiadomości e-mailowe oraz telefoniczne lub wideo online spotkania ze Zleceniodawcą – w terminach uzgodnionych przez obie strony. Doradca może sporządzić notatkę z informacją, którą przekazuje Zleceniodawcy za potwierdzeniem. Czynności te nie obejmują nadzoru ani zajmowania się sprawami gospodarczymi (w tym finansowymi) Zleceniodawcy, jak również sprawdzania rzetelności dokumentacji podatkowej.

Łączny czas usług doradztwa miesięcznie wynosi ____ godzin. Niewykorzystany czas nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Do obowiązków Doradcy należy:
1. wykonywanie zadań z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i na
podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów i informacji
2. zachowanie w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem
zlecenia. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także pracowników i współpracowników Doradcy.

Zleceniodawca zobowiązany jest do:
1. rzetelnego informowania Doradcy o istniejących i zamierzonych zdarzeniach gospodarczych,
2. udostępniania Doradcy dokumentacji gospodarczej i podatkowej,
3. Zleceniodawca może upoważnić inną osobę do składania oświadczeń i udzielania informacji, na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Doradca ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste szkody wynikłe z niewykonania lub nie należytego
wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy na zasadach wynikających z
przepisów prawa. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona w przypadku wykazania należytej staranności
przez Doradcę.
Doradca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez Zleceniodawcę zasad
współpracy wynikających z przepisów prawa lub niniejszej umowy.

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Rozwiązanie umowy może nastąpić w ramach porozumienia stron z ustaleniem terminu rozwiązania umowy i zasad jej zakończenia.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z ważnych powodów przez jednostronne natychmiastowe jej wypowiedzenie. Za ważne powody uważa się w szczególności opóźnienie z płatnością dowolnej faktury o więcej niż 14 dni.

Informacje dodatkowe

abonament:

miesięczny 1 godz, miesięczny 2 godz, miesięczny 3 godz, miesięczny 4 godz, miesięczny 5 godz, roczny 1 godz, roczny 2 godz, roczny 3 godz, roczny 4 godz, roczny 5 godz

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl