Rozliczenie podatku dochodowego za 2015 – druki i ulgi

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych za miniony rok. W tym artykule przypominamy o terminach podatkowych oraz o obowiązkach płatników (pracodawców) jak i podatników (pracowników).

Ryczałt – PIT-28

Przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą w Urzędzie Skarbowym złożyć PIT-28. Należy pamiętać, że termin na złożenie tego zeznania jest stosunkowo krótki i kończy się 31 stycznia 2016. Zeznanie podatkowe należy złożyć także w przypadku, gdy działalność została zakończona w trakcie roku.

Pracodawcy – PIT-11 i PIT-4R

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników lub podpisujący umowy ze zleceniobiorcami musi przekazać do Urzędu Skarbowego informację o przychodach, kosztach, pobranych zaliczkach na podatek oraz składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Pracodawcy zatrudniających do 5 pracowników mogą przekazywać PIT-11 do Urzędu Skarbowego w formie papierowej. Wtedy termin jest krótki, bo do 31 stycznia 2016. Większe podmioty, biura rachunkowe oraz wszyscy inni pracodawcy, którzy wybiorą formę elektroniczną muszą wysłać PIT-11 do końca lutego.

PIT-11 musi też otrzymać każdy pracownik. Termin jest jeden dla każdego pracodawcy i mija z końcem lutego 2016. Pracowniku – jeżeli otrzymywałeś w ciągu roku świadczenia z ZUS (np. zasiłek chorobowy), to zanim rozliczysz się z Urzędem Skarbowym poczekaj na PIT z ZUSu. ZUS obowiązują te same terminy co innych płatników zaliczek.

A co jeśli luty się skończył a nie otrzymałeś PITu? Należy skontaktować się z pracodawcą. Jeżeli pertraktacje nie przyniosą efektu, najlepiej jest powiadomić Urząd Skarbowy.

W tym samym terminie co PIT-11 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym podsumowanie zapłaconych zaliczek na druku PIT-4R.

 

Przedsiębiorcy – PIT-36L i PIT-36

Przedsiębiorca, który wybrał podatek liniowy składa z tego tytułu specjalnie przygotowany formularz. Należy pamiętać, że wybór podatku liniowego wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Przykład: mąż prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym, jest też zatrudniony na etacie, a żona nie pracuje i wychowuje dzieci. Mąż będzie musiał złożyć PIT-36L z działalności oraz PIT-37 rozliczający dochód z pracy, a żona nie składa deklaracji. Jednocześnie mąż nie może rozliczyć się wspólnie z żoną z przychodów z pracy zarobkowej, gdyż wyklucza to podatek liniowy.

Wszyscy inni przedsiębiorcy składają PIT-36. Zarówno PIT-36 jak i PIT-36L to dość skomplikowane druki, zawierające informację o zapłaconych składkach emerytalno-rentowych, składkach zdrowotnych oraz należnych i zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy. Wypełniając go samodzielnie warto mieć przed sobą dowody opłacenia tych zobowiązań.

Załącznikiem do obu druków jest PIT-B zawierający informację o przychodach, kosztach i dochodzie firmy. Przedsiębiorcy korzystający z usług biur rachunkowych otrzymują go zazwyczaj „w pakiecie”.

 

Pracownicy i inni – PIT-37, PIT-38, PIT-39

PIT-37 to najczęściej w Polsce używany druk do rozliczenia podatku dochodowego. Składają go wszyscy zatrudnieni na umowach o pracę i/lub umowach zlecenia/o dzieło.

PIT-38 dotyczy osób uzyskujących dochody z odpłatnego zbycia m.in. akcji. Wypełniany jest na podstawie otrzymanego PIT-8C i składany niezależnie od rozliczenia głównych dochodów.

PIT-39 służy do rozliczenia odpłatnego zbycia nieruchomości i podobnie jak PIT-38 jest składany niezależnie od innych PITów rocznych, jedynie w przypadku wystąpienia czynności podlegającej opodatkowaniu.

 

Z jakich ulg można skorzystać?

Zazwyczaj małżonkowie wybierają wspólne opodatkowanie się. Ma ono sens, bo umożliwia złożenie jednego zeznania oraz zmniejszenie podatku. Jeżeli jedno z małżonków osiąga dochody roczne powyżej pierwszego progu podatkowego (powyżej 85.528zł) lub jedno jest niepracujące (nie posiada żadnych dochodów), to nawet bez skorzystania z innych ulg, podatek będzie wyraźnie niższy. Przypominamy, że opłacanie podatku dochodowego liniowego wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania się.

Pozostałe ulgi zapisane w ustawie są rozliczane na druku PIT-O. Niestety, nie dotyczą one osób opodatkowanych podatkiem liniowym (składających PIT-36L).

Najpopularniejszą ulgą w ubiegłym roku była ulga „na dzieci”. Spodziewamy się, że także w tym roku ta ulga będzie cieszyła się sporym powodzeniem, bo pozwala ograniczyć podatek o dość duże kwoty. Ulga dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych i wynosi:

 • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok 1 112,04 zł na dziecko),
 • 166,67 zł na trzecie dziecko (za cały rok 2 000,04 zł),
 • 225,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2 700,00 zł na dziecko).

Ulga nie przysługuje osobom najlepiej zarabiającym, czyli:

 • Rodzinom, których dochód przekroczył 112.000zł
 • Samotnym rodzicom, których dochód przekroczył 56.000zł

Aby skorzystać z ulgi, należy księgowemu podać PESEL dziecka/dzieci oraz liczbę miesięcy przebywania dziecka pod opieką danej osoby.

 

Drugą bardzo popularną ulgą, szczególnie wśród osób starszych, jest tzw. „ulga rehabilitacyjna”. Chodzi tu o szeroki zakres różnego rodzaju wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki mogą być ponoszone przez podatnika osobiście lub przez osobę na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokumentów (rachunków, faktur) potwierdzających poniesienie wydatku.

Jakie wydatki można odliczyć? Są to między innymi wydatki poniesione na:

– adaptację mieszkań i pojazdów stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

– zakup i naprawę sprzętu do rehabilitacji

– odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne

– różnego rodzaju wydatki na przewodników, opiekę pielęgniarską czy nawet tłumacza języka migowego

leki zapisane przez lekarza specjalistę, z tym, że odliczeniu podlega nadwyżka nad kwotę 100zł w danym miesiącu.

Warto zaznaczyć, że wydatki te w większości nie są limitowane, lub limity są dość wysokie. Odliczenie wydatków rehabilitacyjnych odbywa się od dochodu.

 

Inną możliwą do wykorzystania ulgą jest ulga z tytułu darowizny. Przekazane przez podatnika dobrowolnie pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz darowizny na cele kultu religijnego mogą być odliczone od dochodu w wysokości nie przekraczającej 6% tego dochodu. Należy jednak podkreślić, że darowizna musi być udokumentowana. Za dokument potwierdzający wykonanie darowizny uznaje się potwierdzenie wpłaty na rachunek dalej organizacji a w przypadku darowizny niepieniężnej – dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Nie sposób w krótkim artykule opisać wszystkich możliwych ulg. Ponadto większość ulg ma limity kwotowe lub dotyczące okresu korzystania. Dlatego przy wypełnianiu PIT radzimy korzystać z pomocy księgowego, posiadającego aktualną wiedzę w zakresie podatków. Pozwoli to uniknąć problemów i wielu nerwów.

 

Terminy

Zasadniczo zeznanie podatkowe należy złożyć do końca kwietnia. W przypadku gdy ostatni dzień kwietnia nie jest dniem roboczym, termin przesuwa się do pierwszego dnia roboczego miesiąca maja. Tak właśnie będzie w roku 2016 – zeznanie należy złożyć najpóźniej 2 maja, w poniedziałek.

Warto też dodać, że to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że dostarczył PIT do Urzędu. Zatem, jeżeli zanosimy go osobiście, warto mieć kopię, na której urzędnik przybije stempel-datownik i złoży swój podpis. W przypadku korzystania z Poczty Polskiej dowodem będzie potwierdzenie nadania listu poleconego. List możemy wysłać jeszcze 2 maja; liczy się data nadania, a nie data otrzymania przez Urząd. UWAGA – jeżeli korzystamy z operatora pocztowego innego niż Poczta Polska, za datę dostarczenia PIT uważa się datę, w której wpłynął ten druk do Urzędu. Preferencyjne traktowanie obejmuje z mocy ustawy jedynie Pocztę Polską.

Radzimy nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem zeznania rocznego, szczególnie jeżeli ubiegamy się o zwrot podatku. Późniejsze wysłanie PITu oznacza bowiem dłuższe oczekiwanie na zwrot.

 

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)