Rozwiązania dotyczące dofinansowania wynagrodzeń oraz redukcji zatrudnienia

Możliwości:

 1. Wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy
 2. Zwolnienia pracowników
 3. Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP oraz możliwość obniżenia etatu o 20%
 4. Dofinansowanie wynagrodzeń przez Starostę

Wypowiedzenia zmieniające warunki pracy

Wypowiedzenie zmieniające to dokument proponujący zmianę warunków pracy i płacy. Na ogół proponowane zmiany są mniej korzystne dla pracownika.

Z racji tego, że wypowiedzenie zmieniające dotyczy najważniejszych elementów umowy o pracę, musi być dokonane na piśmie. Jeśli pracownik odrzuci nowe warunki pracy, umowa o pracę ulega rozwiązaniu po okresie wypowiedzenia.

W wypowiedzeniu zmieniającym można dokonać zmiany dotyczące:

 1. Rodzaju pracy (stanowiska)
 2. Miejsca wykonywania pracy
 3. Wynagrodzenia za pracę
 4. Wymiaru czasu pracy (etatu)

Pracownik może przyjąć nowe warunki lub je odrzucić. Porozumienie zmieniające powinno zawierać informację, że do połowy trwania okresu wypowiedzenia, pracownik ma możliwość odrzucenia zmiany. Jeśli do połowy swojego okresu wypowiedzenia pracownik nie odrzuci nowych warunków pracy, przyjmuje się, że pracownik je zaakceptował.

Przykład 1: pracownik jest zatrudniony na pełen etat od 7 miesięcy z wynagrodzeniem 3000zł. Wypowiedzenie obniżające etat do 1/8 i wynagrodzenie do 325zł składane jest 6 kwietnia 2020 i wynosi 1 miesiąc i rozpocznie się 1 maja. Do 15 maja pracownik może odrzucić wypowiedzenie, wtedy z końcem maja zakończy pracę w firmie. Jeżeli tego nie zrobi, to od początku czerwca będzie pracował na 1/8 etatu.

Przykład 2:Pracownik zatrudniony na 0,6 etatu od 4 miesięcy z wynagrodzeniem 2000zł. Wypowiedzenie obniżające etat do 1/10 i wynagrodzenie do minimalnej krajowej jest składane 6 kwietnia 2020. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie i rozpocznie się 12 kwietnia. Do 19 kwietnia pracownik może odrzucić wypowiedzenie, wtedy ostatni jego dzień pracy to 26 kwietnia. Jeżeli tego nie zrobi, to od 27 kwietnia będzie pracował na 1/10 etatu z wynagrodzeniem 260zł.

Zwolnienia pracowników

Jeżeli przedsiębiorca spodziewa się, że nie będzie w stanie utrzymać pracowników, może im wypowiedzieć umowę o pracę i ich zwolnić. Zakończenie umowy następuje po okresie wypowiedzenia, który wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy i zaczyna się od najbliższej niedzieli
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy i zaczyna się od 1 dnia miesiąca po złożeniu wypowiedzenia
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata i zaczyna się od 1 dnia miesiąca po złożeniu wypowiedzenia

W każdym przypadku do okresu zatrudnienia liczy się całkowity okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Jeżeli to pracodawca wypowiada umowę pracownikowi, a wypowiedzenie wynika z przyczyn, które nie są po stronie pracownika (czyli nie dlatego, że źle pracuje, ale np. likwidowane jest stanowisko pracy) oraz pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników, to pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, która wynosi:

 • 1 miesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • 2 miesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik przepracował u pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • 3 miesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat.

W okresie wypowiedzenia pracodawca może starać się o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP, ale nie może o dofinansowanie od Starosty, bo jednoznacznie zmniejsza zatrudnienie.

Poniższe formy omawialiśmy już na naszej stronie, dodajemy jedynie kilka szczegółów.

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

O tą formę wsparcia mogą się ubiegać wszyscy przedsiębiorcy dotknięci spadkiem obrotów spowodowanym epidemią. Spadek musi wynieść:

 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Aby ją otrzymać, pracodawca nie może też zalegać ze składkami ZUS na koniec III kwartału 2019.

Jeżeli pracodawca zanotował przestój ekonomiczny (czyli np. okres, kiedy pracownik nie świadczy pracy, bo rząd zamknął biznes) to ma prawo obniżyć wynagrodzenie o połowę, ale do wartości nie niższej niż wynagrodzenie minimalne, z uwzględnieniem wielkości etatu). Jeżeli pracownik już zarabia stawkę minimalną, nie da się tego wynagrodzenia obniżyć. W przypadku przestoju FGŚP dofinansowuje połowę wynagrodzenia minimalnego oraz składki ZUS pracodawcy. Kwota ta w większości przypadków wynosi łącznie 1533,09zł miesięcznie.

Drugą możliwością jest obniżenie wymiaru etatu o 20%, do wartości nie mniejszej niż 0,5 etatu. W takim przypadku FGŚP dopłaca połowę obniżonego wynagrodzenia plus składki ZUS, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS (czyli do około 2452,27zł miesięcznie).

Przykład: pracownik ma wynagrodzenie 5000zł i pełen etat. Pracodawca obniża mu wymiar etatu o 20%, czyli do wielkości 0,8 etatu. Wynagrodzenie zostaje zmniejszone proporcjonalnie i wyniesie 5000×0,8=4000. Z tej kwoty 2000zł płaci pracodawca, natomiast pozostałe 2000 oraz składki ZUS płaci FGŚP.

Aby skorzystać z tej formy należy dopełnić formalności. Pracodawca ma obowiązek podpisać porozumienie z pracownikami oraz przekazać jego kopię w ciągu 5 dni okręgowemu inspektorowi pracy. W porozumieniu określa się co najmniej:

 • grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników
 • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym nie mogą one być dłuższe niż 3 miesiące

Natomiast wnioskując o dofinansowanie wynagrodzeń należy przekazać do FGŚP szczegółowe informacje o każdym pracowniku na którego wnioskuje się o dofinansowanie, łącznie z wyliczeniem kwoty dofinansowania wynagrodzenia i kwoty dofinansowania składek ZUS.

Ta forma dofinansowania przysługuje przez maksymalnie 3 miesiące.

Więcej informacji znajduje się tu:

Dofinansowanie wynagrodzeń przez Starostę

O tą formę wsparcia mogą się ubiegać wszyscy przedsiębiorcy dotknięci spadkiem obrotów spowodowanym epidemią.

Jest to dofinansowanie bardzo podobne do opisanego powyżej, finansowanego z FGŚP. Inne są limity dofinansowania, które zależą od wielkości spadku obrotów i wynoszą:

 1. spadek co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększone o składki ZUS,
 2. Spadek co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększone o składki ZUS
 3. Spadek co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika

Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie 3 miesiące. Wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu. Dodatkowym warunkiem jest konieczność utrzymania zatrudnienia przez taki okres, na jaki było dofinansowanie.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)