Tarcza Antykryzysowa 6.0

Ustawa zmieniająca formy pomocy dla pracodawców czeka na podpis Prezydenta. Poniżej zamieszczamy spis wszystkich dofinansowań, ulg i zwolnień zawartych w tej nowelizacji

[EDIT: w każdym przypadku chodzi o przeważający kod PKD zapisany w bazie REGON]

Art. 15gga – dofinansowanie wynagrodzeń

Dotyczy kodów PKD 2007:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020

Warunek: przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

Wysokość dofinansowania: 2000zł na jednego pracownika z uwzględnieniem wymiaru etatu

Nie kwalifikują się pracownicy: z wynagrodzeniem wyższym niż 300% średniej krajowej, zatrudnieni w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 15zs1 – dodatkowe postojowe

Dotyczy kodów PKD 2007:

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: dzień składania wniosku

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Nie ma informacji ile razy to świadczenie może być wypłacone, w szczególności nie znajduję ograniczenia do 3 razy. [EDIT: bardziej wnikliwe osoby twierdzą, że ograniczenie do 3 świadczeń wynika z głównej ustawy.]

Art. 15zs2 – dodatkowe jednorazowe postojowe

Dotyczy kodów PKD 2007:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020

Warunek: przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Świadczenie wypłacane może być raz.

Art. 15zs3 – jednorazowe świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Dotyczy rodzajów działalności:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji, b) przez przewodników muzeów

Moment zawarcia umowy: przed wejściem w życie ustawy

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 15zze4 – pożyczka (dotacja) 5000zł

Dotyczy przedsiębiorców: mikro i małych

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020. Działalność w tym dniu nie mogła być zawieszona

Warunek: przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Warunek umorzenia: prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Przychód z dotacji nie jest opodatkowany

Art. 31zo ust 8 i 9 – zwolnienie ze składek ZUS

Dotyczy rodzajów działalności: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: dzień składania wniosku

Warunek: podmiotbył zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Termin złożenia wniosku: do 15 stycznia 2021 dla kodów 55.10.Z, 79.12.Z oraz do 30 listopada 2020 dla pozostałych kodów

Okres zwolnienia: 1 lipca – 30 września 2020

Składki zapłacone są zwracane.

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 31zo ust 10 – zwolnienie ze składek ZUS

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020

Warunek: podmiot był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r

Termin złożenia wniosku: do 31 stycznia 2021s

Okres zwolnienia: 1-30 listopada 2020

Składki zapłacone są zwracane.

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 31zy14 – zwolnienie ze składek zleceniobiorców w roku 2021

Dotyczy rodzajów działalności: wymienionych w art. 15zs3

Okres zawarcia umowy: 1 stycznia 2021 – 30 kwietnia 2021

Warunek: łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz brak innych tytułów do ubezpieczeń.

Sposób uzyskania zwolnienia: ZUS zwalnia zleceniodawcę z obowiązku naliczania, potrącania i odprowadzania składek na wniosek zleceniobiorcy

Maksymalny wymiar zwolnienia: 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień

Termin złożenia wniosku: 7 dni od daty zawarcia umowy

Art. 31zzm – opłata targowa

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Inne

W przypadku śmierci osoby, której przyznano dofinansowania zwrotne, są one umarzane

KodRodzaj działalności
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.ZDziałalność szpitali
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.DDziałalność paramedyczna
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
91.02.ZDziałalność muzeów
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ADziałalność pokojów zagadek domów strachu miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z[NIE MA TAKIEGO KODU W PKD 2007]
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z.Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Plik ze zmianami opisanymi powyżej można też pobrać z naszej strony:

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl