Terminale płatnicze niemal obowiązkowe, ale z ulgą

Od 1 stycznia 2022 spora rzesza przedsiębiorców na podstawie ustawy Polski Ład będzie zmuszona do akceptowania płatności w sposób inny niż gotówka. Na czym polegają zmiany?

Instrument płatniczy

Na wstępie warto poznać i zrozumieć pojęcie „instrument płatniczy”, do którego odnosi się ustawa. Pojęcie to zostało zdefiniowane jako „zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego”. Innymi słowy jest to urządzenie lub sposób działania mający doprowadzić do transferu pieniędzy od nabywcy do sprzedawcy.

Nie ma wątpliwości, że „instrumentem płatniczym” może być karta debetowa / kredytowa lub BLIK.

Istnieją natomiast wątpliwości odnośnie tego, czy można nazwać „instrumentem płatniczym” przelew bankowy. Autor artykułu przychyla się do wniosku, iż przelew NIE jest instrumentem płatniczym w rozumieniu ustawy.

Płatności bezgotówkowe

Dywagacje te są dość istotne z punktu widzenia ustawy, gdyż art. 22 ustawy Polski Ład stwierdza:

Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Z powyższego wynika, że:

 • Przedsiębiorca ma zapewnić możliwość – choć niekoniecznie ktokolwiek zechce z niej korzystać
 • Ma zapewnić możliwość w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonuje działalność – nawet w pojeździe, jeśli tam działalność jest wykonywana. Może to dotyczyć handlu obwoźnego lub taksówkarzy

Co istotne, przepisu tego nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Zapewne większość czytelników stwierdzi, że najprostszym rozwiązaniem będzie zakup lub dzierżawa terminala płatniczego. I rzeczywiście, od 1 stycznia 2022 kosmetyczki, fryzjerki, taksówkarze i inni drobni przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek posiadania kas fiskalnych, a także wszyscy inni, którzy posiadają kasy ze względu na wielkość obrotów będą zmuszeni do akceptowania płatności bezgotówkowych. Jeśli skorzystają z terminali płatniczych będą mieć kolejny obowiązek, opisany poniżej.

Obowiązek połączenia terminala płatniczego z kasą fiskalną online

Począwszy od 1 lipca 2022 każdy użytkownik kasy fiskalnej w wersji online oraz terminala płatniczego ma obowiązek zapewnienia współpracy terminala i kasy.

Oznacza to, że musi istnieć połączenie między kasą a terminalem, dzięki któremu na terminalu nie będzie konieczne ponowne wpisywanie kwoty do zapłaty.

Obowiązek ten obwarowany jest karą 5000zł, którą zapłacą ci, którzy nie zapewnią w terminie współpracy kasy i terminala i zostaną na tym przyłapani.

Ulgi podatkowe

Niektórzy przedsiębiorcy nabędą prawo do nowej ulgi, dotyczącej wydatków ponoszonych na obsługę terminala. Ulga dotyczy zarówno zakupu terminala na własność, jak też wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych (np. prowizji), jak również opłat z tytułu najmu lub dzierżawy terminala. Jeśli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega ona rozliczeniu w kolejnych 6 latach podatkowych.

Odliczenie jest dokonywane nie na bieżąco, a dopiero w zeznaniu rocznym.

W ustawie zapisano 2 rodzaje ulg, z których przedsiębiorca może wybrać wyłącznie jeden.

Ulga pierwszego rodzaju

Prawa do tej ulgi nie mają przedsiębiorcy już posiadający terminal. Ulga nie przysługuje też przedsiębiorcy, który ponownie rozpoczyna przyjmowanie płatności terminalem płatniczym, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy już to robił. Pozostałym przedsiębiorcom ulga będzie przysługiwać w wysokości:

 • 2500zł w roku – jeżeli nie ma on obowiązku posiadania kasy fiskalnej
 • 1000zł w roku – jeśli ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Ulga przysługuje przez dwa lata: w roku, w którym podatnik rozpoczął korzystanie z terminala, oraz w następnym. Ulga polega na obniżeniu o podaną kwotę podstawy opodatkowania. Kwota w każdym roku nie może przekroczyć dochodu podatnika z działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z dofinansowania do zakupu terminala, za pierwszy rok uznaje się ten, w którym przestał korzystać z programów dofinansowujących.

Ulga drugiego rodzaju

Drugi rodzaj ulgi jest wyjątkowo skomplikowany, zawiera cały szereg warunków i wcale nie daje większej ulgi, za to możliwe jest skorzystanie z niego nawet wtedy gdy przedsiębiorca posiada już terminal i przyjmuje płatności.

Ulga przysługuje wyłącznie małym płatnikom, którzy przez co najmniej 7 miesięcy lub 2 kwartały mają nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym (czyli podatek do przeniesienia / zwrotu). W przypadku spółki cywilnej ulga przysługuje każdemu ze wspólników.

Ulga przysługuje wyłącznie wtedy gdy przez 3 kolejne miesiące poprzedzające okres, w którym podatnik ubiega się o zwrot:

 • sprzedaż zarejestrowana na kasach fiskalnych wynosi co najmniej 80% całości sprzedaży brutto,
 • płatności zrealizowane za pomocą terminali oraz przelewami stanowią co najmniej 80% wartości sprzedaży zarejestrowanej na kasach fiskalnych
 • na paragonach występuje oznaczenie rodzaju płatności odpowiednie do rodzaju zapłaty

Dodatkowo przez 12 poprzednich miesięcy łączna miesięczna sprzedaż zarejestrowana na kasach fiskalnych ma wynosić co najmniej 50.000zł brutto

Ponadto:

 • zwrot podatku w miesiącu nie może być wyższy niż dwukrotność sprzedaży zarejestrowana na kasach fiskalnych
 • podatek naliczony lub do przeniesienia na kolejny miesiąc nie jest większy niż 3000zł
 • przedsiębiorca złożył deklarację VAT w terminie

Ostatnia grupa warunków:

 • przez ostatnie 12 miesięcy przedsiębiorca był czynnym podatnikiem VAT, złożył za każdy miesiąc deklarację VAT i używał wyłącznie kas online
 • przez ostatnie 3 miesiące posiadał rachunek bankowy zgłoszony na „białą listę”

Podatnik spełniający wszystkie te warunki łącznie może odliczyć od podstawy opodatkowania 200% wydatków na obsługę płatności, jednak nie więcej niż 2000zł rocznie.

Przyznam szczerze że nie wiem kto mógłby skorzystać z ulgi w wersji drugiej.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl