Wirtualne biura mają nowe obowiązki

Od listopada 2021 niektóre formy działalności na rzecz spółek stają się działalnościami regulowanymi. Do ich wykonywania potrzebne będzie posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz uzyskanie wpisu w rejestrach. Zmiana zapisana jest w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie AML).

Jeżeli jako przedsiębiorca wynajmujesz lokal spółce – koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Co to jest działalność na rzecz spółek?

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 16 ustawy AML działalność na rzecz spółek to profesjonalna aktywność polegająca na:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. zakładanie spółek)
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (usługi wirtualnego biura)
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

Zwracamy uwagę, że jest to działalność profesjonalna, czyli wykonywana przez przedsiębiorców. Ustawa nie dotyczy zatem osób fizycznych, które w ramach najmu prywatnego wynajmują spółce lokal lub jako osoby fizyczne pełnią funkcje zarządcze w dowolnej spółce. Będzie jednak dotyczyć przedsiębiorcy, niezależnie od formy w jakiej prowadzi on działalność gospodarczą, który posiadany przez siebie lokal lub adres wynajmuje spółce.

Na czym polega regulacja?

W przypadku przedsiębiorcy – osoby fizycznej musi ona spełniać warunek niekaralności.

Działalność na rzecz spółek może być prowadzona przez osobę prawną, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymóg niekaralności stosuje się także do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.

Oprócz niekaralności, osoby wymienione powyżej są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek. Warunek ten będzie spełniony w przypadku ukończenia przez taką osobę szkolenia lub kursu obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek. Druga możliwość spełnienia tego warunku to wykonywanie, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek oraz posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt.

Warto podkreślić, że ustawa nie precyzuje kto, w jakiej formie oraz na jakich zasadach ma przeszkolić osobę wykonującą czynności na rzecz spółek. Nie precyzuje jakie dokumenty są „odpowiednie” i  wystarczające do tego by udokumentować fakt posiadania doświadczenia. Nie mówi co oznacza okres jednego roku prowadzenia takiej działalności: czy wystarczy, że rok temu wykonano usługę dla spółki, czy też miałyby to być usługi świadczone stale. Ten ostatni wymóg jest dość istotny w kontekście zakładania spółek, którą to czynność wykonuje się w danym momencie a nie w sposób ciągły.

Rejestr podmiotów

Każdy podmiot świadczący usługi na rzecz spółek musi posiadać wpis w rejestrze prowadzonym przez Ministra Finansów.

Wniosek o wpis będzie można składać od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 listopada 2021. Wniosek można będzie złożyć jedynie elektronicznie. Jednym z najważniejszych elementów wniosku będzie wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek.

Kary

Za świadczenie usług na rzecz spółek bez odpowiedniego wpisu w rejestrze grozi kara do 100.000zł

Okres przejściowy

Przedsiębiorcy otrzymają 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów na dostosowanie się do nowej ustawy.

UWAGA!

Przypominamy, że wszystkie instytucje zobowiązane wymienione w art. 2 ust 1 ustawy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, muszą stosować się do zapisu ustawy:

Art. 33. 1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego

oraz odpowiadają przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, który posiada uprawnienia do nakładania kar finansowych.

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: my sami :)