Najważniejsze finansowe formy wsparcia przedsiębiorców

UPDATE 31 marca 2020: Ustawa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 568.

Rodzaj pomocy Dla kogo Najważniejszy warunek Gdzie składać wnioski Termin Wymagane dane finansowe Czy wsparcie księgowe jest niezbędne?
Umorzenie składek ZUS Przedsiębiorcy  do 9 zgłoszonych do ubezpieczeń Składki nie zostały zapłacone ZUS Do 30 czerwca Oświadczenie samozatrudnionego o nieprzekroczeniu limitu przychodu Nie
Świadczenie postojowe Przedsiębiorcy i zleceniobiorcy Spadek przychodów, kryterium dochodowe ZUS Do 3 miesięcy po zakończeniu epidemii Oświadczenia beneficjenta / kopia umowy zlecenia Nie
Umarzana pożyczka Mikroprzedsiębiorcy o przyznaniu decyduje Starosta urząd pracy 14 dni od ogłoszenia naboru Oświadczenie o stanie zatrudnienia Nie
Dofinansowanie z FGŚP Wszyscy przedsiębiorcy Spadek przychodów, brak zaległości w ZUS w IIIQ 2019 Urząd pracy Brak terminów Brak Nie
Dofinansowanie – umowa ze starostą Wszyscy przedsiębiorcy Spadek przychodów, o przyznaniu decyduje starosta Urząd pracy 14 dni od ogłoszenia naboru Oświadczenia o spadku obrotów oraz wysokości wynagrodzeń i należnych składek Tak

Przedsiębiorca – Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Osoby zgłoszone do ubezpieczeń – pracownicy, zleceniobiorcy, właściciele, wspólnicy spółek cywilnych, podlegający ubezpieczeniom społecznym u danego przedsiębiorcy

Umorzenie składek ZUS (art. 31zo)

Umorzenie dotyczy składek społecznych, zdrowotnych, chorobowych, FP, FGŚP i FEP należnych za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020.

Umorzenie dotyczy składek za: właściciela, osoby współpracujące, pracowników, zleceniobiorców.

Umorzenie przysługuje jeżeli przedsiębiorca spełnia poniższe warunki:

 1. Był płatnikiem składek (zatrudniał) przed 1 lutego 2020
 2. Na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych
 3. Nie zapłacił jeszcze tych składek (!!!)

lub

 • Jeżeli jest samozatrudnionym (bez pracowników) – w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek osiągnął przychód nie wyższy niż 15681zł.

Wniosek składa się do ZUS w terminie do 30 czerwca 2020.

Składki za właściciela są umarzane do wysokości minimalnej podstawy. Jeżeli ktoś dobrowolnie opłaca za siebie wyższe składki, to nadwyżka nad składkę minimalną nie podlega umorzeniu.

Deklaracje ZUS za okresy marzec-maj są składane w formie dotychczasowej, czyli obejmują wszystkie należne składki i muszą być złożone do 30 czerwca 2020.

Ustawa określa, że osoba prowadząca działalność nie traci uprawnień wynikających z opłacania składek ZUS, takich jak świadczenia chorobowe czy macierzyńskie, mimo niezapłacenia tych składek.

„Przychody” z tytułu niezapłacenia składek są nieopodatkowane.

Świadczenie postojowe (art. 15zq)

Przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcom – jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Oznacza to że np. osoba prowadząca działalność nie otrzyma postojowego, jeśli jest dodatkowo zatrudniona na etacie.

Warunki do wypłaty postojowego dla przedsiębiorcy:

 1. Prowadził działalność przed 1 lutego 2020 oraz
 2. nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 15681zł, lub
 3. zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy 15681zł

Powyższych warunków z oczywistych powodów nie sprawdza się w stosunku do przedsiębiorców na karcie podatkowej bez VAT.

Warunki do wypłaty postojowego dla zleceniobiorcy:

 1. umowa zlecenia została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r
 2. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wynosi nie więcej niż 15681zł

Świadczenie postojowe wynosi 80% wynagrodzenia minimalnego, z poniższymi wyjątkami:

 1. jeżeli suma wynagrodzeń zleceniodawcy wynosi mniej niż 50% wynagrodzenia minimalnego – świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzeń z tych umów
 2. przedsiębiorcy na karcie podatkowej bez VAT przysługuje świadczenie w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego.

W przypadku prawa do kilku świadczeń postojowych (z różnych tytułów) przysługuje tylko jedno świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe nie jest opodatkowane ani oskładkowane – to czysta wypłata netto.

Świadczenie postojowe jest wypłacane przez ZUS na podstawie składanego tam wniosku. Wypłata następuje niezwłocznie, na rachunek bankowy wnioskodawcy. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek dla zleceniobiorcy składany jest za pośrednictwem zamawiającego.

Umarzana pożyczka (art. 15zzd)

Przysługują tylko mikroprzedsiębiorcom (patrz definicja na początku dokumentu). Zatem nie liczy się bieżąca wielkość firmy ale ostatnie dwa lata. Jeżeli w którym z tych lat przedsiębiorca zatrudniał średnio w roku mniej niż 10 pracowników, ma prawo do otrzymania pożyczki.

Konieczne jest prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020.

Warunki udzielenia i spłaty pożyczki:

 1. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
 2. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (czyli na dziś 0,0525%)
 3. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 4. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki jest weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy.

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP (art. 15g)

Wnioski składa się do powiatowego/wojewódzkiego urzędu pracy.

Przysługuje przedsiębiorcy spełniającemu poniższe kryteria:

 1. Nie ma zaległości w opłatach ZUS na koniec III kwartału 2019 i nie występują u niego przesłanki do ogłoszenia upadłości
 2. Zanotował spadek obrotów w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie przysługuje dla pracowników i zleceniobiorców oraz dotyczy wynagrodzeń i należnych od nich składek ZUS.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15681zł.

Przedsiębiorca też może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli nie więcej niż 2079,43zł.

Pracodawca ma obowiązek podpisać porozumienie z pracownikami dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego czasu pracy i przekazać w ciągu 5 dni jego kopię okręgowemu inspektorowi pracy.

Dofinansowanie wynagrodzeń przez Starostę na podstawie umowy (art. 15zzb)

UWAGA – nie jest to dofinansowanie obligatoryjne. Starosta może dofinansować, ale nie ma takiego obowiązku.

O dofinansowanie może się ubiegać przedsiębiorca: mikro, mały i średni. Wyłączeni są duzi przedsiębiorcy. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dofinansowanie jest przyznawane w przypadku spadku obrotów. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Limity dofinansowania w zależności od wielkości spadku obrotów

 1. spadek co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększone o składki ZUS,
 2. Spadek co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększone o składki ZUS
 3. Spadek co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika

Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie 3 miesiące. Wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Dofinansowanie przez Starostę dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc)

UWAGA – nie jest to dofinansowanie obligatoryjne. Starosta może dofinansować, ale nie ma takiego obowiązku.

Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dofinansowanie jest przyznawane w przypadku spadku obrotów. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Limity dofinansowania w zależności od wielkości spadku obrotów

 1. Spadek o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 2. Spadek o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 3. Spadek o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie 3 miesiące i jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

© Tomasz Smolarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora

ISBN: 978-83-956467-3-7

UPDATE: linki do stron w ZUS, wnioski

Wszystko o pomocy z ZUS:

Wniosek o umorzenie składek:

Wniosek o świadczenie postojowe:

Informacje z Urzędu Pracy na temat umarzanych pożyczek:

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!

Formularz kontaktowy

  poniedziałek-czwartek

  8:00-18:00

  piątek

  8:00-16:00
  © Copyright 2024 smolarek.biz.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: senseiagency.pl